Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 02. 08. 2021
svátek slaví Gustav


Projekty EU

Projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ

MŠ Petřvaldská se svými odloučenými pracovišti MŠ Sadovou a MŠ Místní realizuje od 1. září 2016 projekt s názvem Podpora vzdělávání v MŠ Petřvaldská Havířov – Šumbark. Projekt je realizován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je hrazen z prostředků státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu.

Projekt je zaměřen na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, kteří absolvují semináře k rozvoji předčtenářské gramotnosti a zúčastní se stáží v hostitelské mateřské škole v rámci Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je podpořit učitele ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a to prostřednictvím dalšího vzdělávání a vzájemného sdílení zkušeností s pedagogy jiných škol.
Z finančních prostředků projektu jsme personálně posílili MŠ Petřvaldskou o dvě chůvy a MŠ Sadovou o školního asistenta.

Kompetentní pedagog a žák

Zapojili jsme se jako partner do projektu OP VVV s názvem :
Kompetentní pedagog a žák - kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání

Projekt zpracovala Ostravská univerzita Ostrava, pedagogická fakulta. Hlavním záměrem projektu je podpora a vzájemné učení škol a pedagogů v oblasti čtenářské pregramotnosti.

Komplexní rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

Projekt mateřské školy je u konceS posledním dnem v listopadu skončil také náš projekt, jehož cílem bylo proškolit naše učitelky v oblastech potřebných pro poskytování kvalitní výuky dětem, jež naši školku ve všech třech odloučených pracovištích navštěvují (MŠ Sadová, Místní a Petřvaldská).

Realizace jednotlivých kurzů probíhala dle plánu, pouze jsme museli harmonogram vždy nastavit tak, aby vyhovoval učitelkám, lektorům i rozmanitým aktivitám školy. Proškolili jsme 28 témat za 21 měsíců trvání projektu, což je o jedno téma více, než bylo v původním plánu.


Učitelky postupně absolvovaly odborné semináře z oblastí ICT pro didaktické potřeby; klíčových kompetencí vedoucích ke změně klimatu školy; klíčových kompetencí vedoucích ke zvýšení tvořivosti, vyjadřování pocitů, dojmů a prožitků u dětí; klíčových kompetencí vedoucích k rozvoji dovedností dětí předcházejících čtení a psaní; dovedností učitelek při práci s dětmi se speciálními potřebami; inovace a implementace ŠVP; hodnotících dovedností učitelek.

Můžeme tedy konstatovat, že cíle projektu byly naplněny a za přispění fondu EU a státního rozpočtu ČR jsme měli příležitost zvýšit jak odbornou kvalifikaci našich učitelek, tak vybavit dvě pracoviště interaktivními tabulemi (do třetího pracoviště jsme pořídili interaktivní tabuli z vlastních prostředků), díky čemuž bude výuka dětí v naší mateřské škole obohacena vzdělávacími a rozvojovými aktivitami za používání těchto didaktických pomůcek.

Děkujeme tímto našim učitelkám i dodavatelům odborných seminářů za spolupráci při realizaci náročného projektu, protože bez jejich ochoty, vstřícnosti a motivace vzdělávat se by realizace projektu nebyla tak bezproblémová.

30. prosince 2013

Projekt pokračuje - kurzy se pedagogům líbí

Také během předchozích měsíců v roce 2012 pokračovala Mateřská škola Petřvaldská se svými odloučenými pracovišti MŠ Sadovou a MŠ Místní v realizaci projektu Komplexní rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků MŠ Havířov – Šumbark, Petřvaldská 32/262 financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Dodavatelem kurzů zaměřených na odborné a profesní kompetence se stal Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků). Podařilo se nám v této oblasti zrealizovat mnoho velmi zajímavých seminářů, které u našich učitelek mateřské školy sklidily úspěch, což dokazuje také 100% účast učitelů na jednotlivých seminářích.

Učitelé se profesně rozvíjeli např. v těchto dovednostech:
 • efektivní pedagogické komunikaci (7 učitelek)
 • námětové a dramatické hře (10 učitelek)
 • tvorbě ŠVP v prostředí mateřské školy (11 učitelek)
 • tělesné výchově a pohybovém režimu v ŠVP předškolní výchovy (10 učitelek)
 • tvořivé hře v literární výchově v MŠ (14 učitelek)
 • problematice leváka a „jeho světa“ (7 učitelek)
 • rozvoji grafomotoriky u předškolních dětí (10 učitelek) aj.

Aby mohli učitelé připravovat kvalitnější a hodnotnější podklady pro rozvoj dětí, absolvovali kurz MS Word (5 učitelek), MS Excel (11 učitelek) a pokročilé techniky prezentací pro interaktivní výuku (12 učitelek).


V následujících měsících máme v plánu zakoupit interaktivní tabuli, se kterou se naši učitelé budou učit aktivně a efektivně pracovat, aby její funkce mohli následně využívat při výuce a rozvoji dětí navštěvujících naši mateřskou školu. Věříme, že tento interaktivní didaktický nástroj se stane příjemným zpestřením výuky.

V roce 2013 budeme intenzivně pokračovat v realizaci dalších seminářů pro naše učitele, abychom zdárně plnili naplánované aktivity a cíle projektu a podpořili tak jejich profesní růst a rozvoj. Bude se jednat např. o kurzy:
 • pozitivní působení na děti v mateřské škole
 • prosociální činnosti v mateřské škole
 • hra – efektivní metoda k naplňování klíčových kompetencí
 • metoda dobrého startu
 • dítě se syndromem hyperaktivity v mateřské škole aj.

Děkujeme našim učitelům za projevený zájem o projektové aktivity, který vede k úspěšné realizaci tak rozsáhlého projektu; ale především díky jejich dalšímu vzdělávání pomohou zatraktivnit prostředí a výukový program naší mateřské školy. Věříme, že jejich zájem a nadšení bude minimálně stejné jako dosud. Rovněž naše díky patří dodavatelům kurzů a seminářů za kvalitní a přínosnou spolupráci.

V Havířově dne 15. prosince 2012Získali jsme projekt z grantu OPVK

MŠ Petřvaldská se svými odloučenými pracovišti MŠ Sadovou a MŠ Místní realizuje od 1. března 2012 projekt s názvem Komplexní rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků MŠ Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262. Projekt je realizován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je hrazen z prostředků státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu.

Do projektu je zapojeno 18 pedagogických pracovníků tří mateřských škol, kteří se zúčastní 27 vzdělávacích aktivit zaměřených na jejich profesní rozvoj ve využívání ICT pro didaktické potřeby dětí, na rozvoj jejich klíčových kompetencí v oblastech např. změna klimatu školy, práce s dětmi se speciálními potřebami, zkvalitnění metod výuky, které vedou k systematickému rozvoji klíčových kompetencí dětí ad. Posílením klíčových kompetencí pedagogických pracovníků dojde k rozvoji klíčových kompetencí dětí navštěvujících naše mateřské školy. Projekt již má za sebou etapu zadávacích řízení na dodavatele vzdělávání a technického zařízení. Dodavatelem ICT kurzů se stala organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace. S vítězným dodavatelem na odborné kompetence nyní uzavíráme smlouvu o dodávce služeb. Techniku do projektu nám dodala firma SYSTEMCONTROL s.r.o.

V květnu jsme zrealizovali kurz Používání počítače a správa souborů (5 učitelek). V červnu pak kurz Prezentace (MS PowerPoint I - práce s prezentacemi pro didaktické potřeby v MŠ), kterého se zúčastnilo 12 učitelek.

V nejbližším období uskutečníme kurzy Prezentace II, Textový editor, Tabulkový procesor, Interaktivní tabule. Z odborných kompetencí to pak budou kurzy Sociální dovednosti předškolního pedagoga, Prosociální činnosti v MŠ, Pozitivní působení na děti v mateřské škole, Námětová a dramatická hra v MŠ, Rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí, Tvorba plánu hodnocení práce v MŠ. O termínech těchto kurzů a jejich obsazení budeme cílovou skupinu projektu informovat.

V Havířově dne 30.6. 2012
Anketa není vypsána.