Aplikace potřebuje pro svůj správný chod zapnutý JavaScript a podporu Cookies!

 
Dnes je 02. 08. 2021
svátek slaví Gustav


Děti a my

… aneb psychosociální podmínky
Denní režim

06.00 - 07.30
scházení dětí ze všech oddělení MŠ v 5. třídě, volné hry a činnosti

07.00
rozcházení dětí z 1., 2. a 4. oddělení do kmenových tříd

07.30
odchod dětí ze 3. oddělení do kmenové třídy

07.30 - 10.00
dopolední hry a vzdělávací činnosti, svačinka

08.00
uzamčení všech vchodů

10.00 - 11.30
pobyt venku spojený s pokračováním činností a sezónními pohybovými aktivitami

11.30 a 12.00
oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek

12.45 - 14.15
odpočinek, klidnější individuální činnosti a hry

14.15 - 15.30
odpolední svačina, zájmové a vzdělávací činnosti, odchod dětí domů

15.30 - 16.30
převedení všech dětí na 5. oddělení, individuální hry

Délku pobytu dítěte v mateřské škole stanoví rodiče společně s ředitelkou při přijetí dítěte. Individuální odchylky od této doby domlouvají přímo s učitelkami na třídách, a to buď osobně nebo telefonicky.
V případě, kdy nelze při absenci učitelek zajistit suplování či přijetí další učitelky nebo pokud by se jednalo o značně neekonomické řešení, převádíme děti v odpoledních hodinách do jiné třídy.
 • Vzdělávání v mateřské škole přizpůsobujeme vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Na dítě působíme ve všech situacích vzniklých v průběhu dne, uplatňujeme individuální, skupinové i frontální činnosti, jejichž základem je především interakce s okolím, prvky hry a tvořivosti. Doplňujeme rodinnou výchovu.
 • Každou třídu navštěvuje maximálně 25 dětí. Přijímáme děti ve věku zpravidla od tří let.
 • Při nástupu nového dítěte nabízíme rodičům, aby alespoň v prvopočátku pobývali ve třídě spolu s dítětem a účastnili se her. Chceme, aby děti věděly, že si k nám chodí hrát, najdou zde nové kamarády, a že se rodiče pro ně vždycky vrátí.
 • Děti si samostatně vybírají hru nebo hračku, volí kamaráda či skupinku kamarádů. Ponecháváme jim možnost si hru dokončit (u starších dětí už je to povinnost).
 • Pedagogicky řízené činnosti plánujeme tak, aby byly pro děti zajímavé, přitažlivé a chtěly se jich účastnit.
 • Do aktivit děti nenutíme, avšak sledujeme, zda se určitým činnostem nevyhýbají úmyslně a soustavně. V takovém případě pak učitelka rozhoduje v konkrétní situaci u konkrétního dítěte na základě vlastní znalosti dítěte a zvolí takové metody, které přispějí k jeho všestrannému harmonickému rozvoji.
 • Děti zbytečně neorganizujeme, pouze v situacích, kde je to nezbytné z bezpečnostního hlediska. Volnost a osobní svoboda je vyvážena určitými omezeními, na kterých se s dětmi i rodiči domlouváme a také je společně dodržujeme.
 • Věnujeme se neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňujeme prosociálním směrem. Dbáme, aby všechny děti měly rovnocenné postavení. Učíme děti nebát se vyslovit svůj názor.
 • Zajišťujeme výlety a exkurze do zajímavých míst. Kulturní, zábavné, vzdělávací a výchovné programy v prostorách mateřské školy i mimo ně.
 • Pravidelně realizujeme další dílčí projekty směřující k bohatšímu společenskému životu dětí, rodičů i veřejnosti.
 • Nešetříme úsměvem - snažíme se, aby se děti i dospělí u nás cítili dobře.
 • Anketa není vypsána.