Řízení školy – organizační struktura

Řízení školy zajišťuje ředitelka mateřské školy, zástupkyně ředitelky a vedoucí školní jídelny.

Ředitelka mateřské školy:

 • řídí Mateřskou školu Petřvaldskou a její odloučená pracoviště MŠ Sadovou a MŠ Místní.
 • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, zodpovídá za soulad poskytovaného vzdělávání a služeb se zákony
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání
 • zpracovává a vede personální a mzdovou agendu organizace
 • stanovuje organizaci a podmínky provozu mateřských škol a školního stravování
 • odpovídá za použití přidělených finančních prostředků z veřejných rozpočtů

Zástupkyně ředitelky:

 • zajišťují chod a organizaci na jednotlivých pracovištích
 • odpovídají za odbornou a pedagogickou úroveň poskytovaného vzdělávání
 • zodpovídají za bezpečnost a organizaci práce a pracovních podmínek zaměstnanců a za bezpečnost dětí
 • zajišťují a organizují zápis dětí do MŠ

Vedoucí školní jídelny:

 • odpovídá a zajišťuje organizaci provozu školních jídelen v MŠ Petřvaldské, MŠ Místní a výdejny MŠ Sadové
 • stanovuje a kontroluje dodržování technologických postupů a hygienických předpisů na úseku školního stravování
 • schvaluje jídelní lístky a kontroluje dodržování správné gastronomické skladby jídel
 • zajišťuje měsíční výběr plateb stravného a školného inkasním příkazem

Přehled profesí:

 • ředitelka mateřské školy
 • zástupkyně ředitelky
 • pedagogičtí pracovníci
 • vedoucí školní jídelny
 • kuchařky
 • hospodářka školy
 • administrativní pracovnice
 • provozní zaměstnanci

Řízení školy - organizační struktura