Zapojení školy do projektů

Projekty zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
Z Operačního programu Jan Ámos Komenský (OPJAK) je od 9/2022 v realizaci projekt „Podpora rovného přístupu ke vzdělávání v MŠ Petřvaldská Havířov – Šumbark I“ pod reg. č: CZ.02.02.XX/00/22_00­2/0000340. Hlavním cílem projektu je personální posílení o školní asistenty při vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem. Osobnostní a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání. Podpora inkluzivního klima mateřské školy v rámci odborně zaměřených tematických setkávání s rodiči.

Projekty zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III
Z Operačního programu pro výzkum a vzdělávání (OPVK) pokračujeme v realizaci projektu „Podpora vzdělávání v MŠ Petřvaldské III“. Hlavním cílem projektu je personální posílení o chůvu a školního asistenta při vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem a dvouletých dětí. Dále rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti projektové výuky.

Projekty zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II
Z Operačního programu pro výzkum a vzdělávání (OPVK) pokračujeme v realizaci projektu „Podpora vzdělávání v MŠ Petřvaldské II“ . Cílem projektu je podpořit učitele ve zvyšování kvality jejich každodenní práce, personálně posílit každé pracoviště a vytvořit tak vhodné podmínky pro vzdělávání a výchovu dětí. Z projektových prostředků jsme podpořili chůvy v MŠ Petřvaldské a MŠ Místní a školního asistenta v MŠ Sadové. Část finančních prostředků bude použita na profesní rozvoj pedagogů.

Projekty zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
V rámci Operačního programu pro výzkum a vzdělávání (OPVK) jsme zapojeni do realizace projektu „Podpora vzdělávání v MŠ Petřvaldské I“. Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání a vzájemného sdílení zkušeností pedagogů a posílení personální podpory o chůvu a školního asistenta.

Obědy do škol
V rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP) realizujeme již pátým rokem ve spolupráci s Moravskoslezským krajem projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“. Projekt je financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu ČR.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.