Termín a podmínky zápisu pro šk. rok 2023/2024

ZÁPIS DĚTÍ do MŠ pro šk. rok 2023/2024 bude probíhat ve dnech:

  • 10.5. 2023 v době od 9,00 – 16,00 hod.
  • 11.5.2023 v době od 9,00 – 12,00 hod.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31.8.2023, pokud ještě do MŠ nedocházejí.

Místo pro podávání žádostí: kancelář mateřské školy
MŠ Petřvaldská – tel. 596 810 735
MŠ Sadová – tel. 599 524 921
MŠ Místní – tel. 596 811 519

U zápisu zákonný zástupce doloží:

  • vyplněný formulář Žádost o přijetí s uvedenou čitelnou emailovou adresou a telefonním číslem
  • rodný list dítěte
  • vyplněný Evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
  • žádají–li rodiče o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, doloží doporučení k poskytování podpůrných opatření vydané školským poradenským zařízením, bylo – li vydáno

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit potvrzení od praktického dětského lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Spádovými oblastmi dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2023 vydané statutárním městem Havířov jsou: (Havířov – Město, Havířov – Podlesí, Havířov – Šumbark, Havířov – Životice, Havířov – Prostřední Suchá, Havířov – Dolní Suchá).