Termín a podmínky zápisu pro šk. rok 2024/2025

ZÁPIS DĚTÍ do MŠ pro šk. rok 2024/2025 bude probíhat ve dnech:

  • 14.5. 2024 v době od 9,00 – 16,00 hod.
  • 15.5.2024 v době od 9,00 – 12,00 hod.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31.8.2024, pokud ještě do MŠ nedocházejí.

Místo pro podávání žádostí: kancelář mateřské školy
MŠ Petřvaldská – tel. 596 810 735
MŠ Sadová – tel. 599 524 921
MŠ Místní – tel. 596 811 519

U zápisu zákonný zástupce doloží:

  • vyplněný formulář Žádost o přijetí s uvedenou čitelnou emailovou adresou a telefonním číslem
  • rodný list dítěte
  • vyplněný Evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře
  • občanský průkaz zákonného zástupce, osobní doklad u cizinců (pas, rodný list, atd..)
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
  • žádají–li rodiče o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, doloží doporučení k poskytování podpůrných opatření vydané školským poradenským zařízením, bylo – li vydáno
  • vízový doklad dítěte u cizinců
  • místo pobytu dítěte u cizinců

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit potvrzení od praktického dětského lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Spádovými oblastmi dle Obecně závazné vyhlášky vydané statutárním městem Havířov jsou: (Havířov – Město, Havířov – Podlesí, Havířov – Šumbark, Havířov – Životice, Havířov – Prostřední Suchá, Havířov – Dolní Suchá).

Podmínky a kritéria zápisu do MŠ pro šk. rok 2024/2025